⚖️Oulun manga- ja animekerho OMAKE ry:n säännöt

Yhdistyslaki (26.5.1989/503)

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Oulun manga- ja animekerho OMAKE. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu ja sen virallinen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää japanilaisen animaation ja sarjakuvan tuntemusta Suomessa ja yhdistää Oulussa ja sen lähiseudulla asuvia henkilöitä yhteisiä harrastusmahdollisuuksia kehittämällä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää säännöllisesti kokoontumisia, sekä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys osallistuu japanilaisia animaatio- ja sarjakuva-aiheita sivuaviin tapahtumiin ja harjoittaa alaan liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys voi olla yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää illanviettoja ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi myös harjoittaa yhdistyslain 5§:n mukaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myös arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat vuosi-, kannatus- ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen vuosijäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukeva henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen hallituksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt yhdistyksen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös viisi (5) yhdistyksen jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus. Yhdistys pitää kaikista jäsenistään luetteloa, jossa on etu- ja sukunimi, kotipaikka ja syntymävuosi.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus päättää jäsenen erottamisesta kokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Vuosi- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kahdeksaan muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Syyskokouksen jälkeen hallitus pitää järjestäytymiskokouksen, jossa se jakaa toimet keskenään puheenjohtajan johdolla. Järjestäytymiskokouksessa on valittava varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja ja päätettävä muiden tehtävien antamisesta muille hallituksen jäsenille erikseen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta sähköpostitse hallitukselle. Hallituksen kokoukseen voi osallistua sähköisiä viestimiä käyttäen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä ovat läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, taloudenhoitaja tai sihteeri, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä nimenkirjoitusoikeuden myös muulle hallituksen jäsenelle yksin tai kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, syyskokouksen ja kevätkokouksen.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni sekä läsnäolo- ja puheoikeus. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä kokouksen aikana tai ennen kokousta. (Esitetty, hyväksytty ja päätetty syyskokouksessa 18.11.2017)

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenistölle sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan syyskokouksessa esitelty toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitellään toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle tilikaudelle
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (2-8)
 8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, mikäli muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan neljän viidesosan (4/5) äänten enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Rekisteriseloste

Tietosuojalaki (1050/2018)

1. Rekisterinpitäjä

Oulun manga- ja animekerho OMAKE ry

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Rekisteriasioista vastaa yhdistyksen jäsenvastaava.

3. Rekisterin nimi

Omaken jäsenluettelo

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yhdistyksen jäsenyyksien hallinta (yhdistyslain 11 § tarkoittama jäsenluettelo).

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteri sisältää jäsenen koko nimen, jäsennumeron, kunnan, syntymävuoden, sähköpostiosoitteen sekä tiedon siitä, miltä vuosilta jäsenmaksu on maksettu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot kerätään henkilöltä itseltään tämän liittyessä yhdistyksen jäseneksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta jäsenrekisterin tietoja.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisteriä varten kerätty aineisto säilytetään niin, että vain yhdistyksen jäsenvastaavalla on siihen pääsy. Aineisto hävitetään tietosuojan varmistavalla tavalla vuoden kuluttua siitä, kun kyseinen henkilö on eronnut yhdistyksestä.

laki.txt · Viimeksi muutettu: 13.02.2024 00:08
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International